Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Méhecske csoport

Köszöntünk a Méhecske csoport oldalán! Szeretettel invitálunk, ismerkedj meg velünk!

Vegyes életkorú csoport vagyunk, ahová kis-, középsős- és nagycsoportos korú gyerekek egyaránt járnak. A kis méhecskék nyüzsgő életét két óvodapedagógus, Eperjesiné Cséffai Csilla Zita (Csilla néni) és Tóth Mariann (Manka néni), valamint egy dajka néni, Bercziné Mezei Katalin (Kati néni) irányítja, látja el a mindennapi feladatokat. Röviden csak úgy hívjuk magunkat: Méhis nénik.

Miként a szivárvány színei, úgy a csoportunkba járó gyermekek is sokfélék. Mindegyikük más, egyszeri és megismételhetetlen ajándék számunkra. Csoportunk életének szervezésekor elsődlegesnek tartjuk, hogy minél jobban megismerve őket, igényeikhez és szükségleteikhez alkalmazkodva biztosítsuk számukra az ideális fejlődési és nevelői környezetet. A hozzánk érkező gyerekeket türelemmel, megértéssel és szeretettel fogadjuk, a kezdeti bizonytalanságukat bátorítással igyekszünk lépésről-lépésre megszüntetni. Megismertetjük őket szokásrendszerünkkel, a társadalmilag elfogadott helyes viselkedési formákkal, amelyek által könnyebben találhatják meg helyüket az őket körülvevő világban. A csoportunkba járó összes gyermeket egyformán elfogadjuk olyannak, amilyen, mindenféle megkülönböztetés nélkül.  Megismerve őket igyekszünk elérni, hogy az óvodáskor ideje alatt megteljen a lelkük hátizsákja sok-sok útravalóval. Megtöltjük azt szeretettel, élményekkel, programokkal, az együtt megélt évek örömeivel, mesékkel, versekkel, dalokkal, …

Csoportunkban derűs, harmonikus, ráérős és ritmikus életteret törekszünk kialakítani, ahol a gyerekek a nap nagy részét szabad játékkal tölthetik, amely által egyéni sajátosságaikhoz mérten fejlődhetnek testi-lelki, érzelmi, értelmi és szociális képességeik.

Az egyéb tevékenységek is szorosan kapcsolódnak játékhoz: a mindennapos mesehallgatás, a rendszeres éneklés, a folyamatos rajzolás, mintázás és más kézimunka lehetőségek, mozgás a szabadban. Ám nemcsak az óvó nénik mesélnek, gyakran a gyerekek is kitalálnak meséket és bábozzák el érdeklődő társaiknak. Csoportunkba járó gyermekeinket tehát a játék, a szabad önkifejezés, élmények és tapasztalási lehetőségek napsugarában fürdetve próbáljuk segíteni, hogy szabadon élhessék egész évben aktív óvodai életüket, amelyet rendszerező keretként ölelnek körül az évszakok, és a bennük sorjázó jeles napok.

Meghatározónak tartjuk, hogy a tanulás folyamatában jól érezzék magukat a gyerekek. Valljuk, hogy a szabad játék, a kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együtt munkálkodás öröme biztosítják ezt a jó érzést.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodás kortól kezdődően kialakítsuk a gyermekek természethez fűződő pozitív érzelmeit, bővítsük ismereteiket, és megtanítsuk őket környezetük szeretetére, védelmére, tisztaságának megóvására. Éltünkben napi szinten jelen van szelektív hulladékgyűjtés: külön gyűjtjük a papír-, műanyag- és a szervesanyag/zöld hulladékot. Változatos formában - a gyermek érdeklődését, egyéni fejlettségét figyelembe véve - fejlesztjük a gyermek teljes személyiségét, nyújtunk minden korosztály számára megfelelő tudásanyagot. Ehhez sokszínű tapasztalási lehetőségeket biztosítunk, amelyek élményt nyújtva érzelmileg is mélyen érintve a gyermekeket, jobban biztosítják a fejlődés folyamatát.

Óvodai együttélésünk fontos eseményei az ünnepek. A csoporton belüli, ill. a közös óvodai ünnepeket a családokkal együtt átélt nyílt ünnepi alkalmak is színesítik (az évszakváltásokhoz kapcsolódó jeles napok, Család-karácsony, Anyák napja, Gyermek-nap, Apák-napja és a közös kirándulások), ahol a szülőkkel együtt osztozunk a gyermekeik által okozott sajátos varázsú percekben.

Mi, felnőttek, igyekszünk utánzásra mintát adó példaként élni a gyerekek között. Otthonos, barátságos, a gyermekek igényeinek megfelelő környezetben, anyai szívvel - óvónői ésszel neveljük őket, hogy nyitottak legyenek a szépre, a jóra, és kíváncsiak a körülöttük lévő világra. A vegyes életkorból adódóan követendő mintát jelentenek a "nagyok" is, akik áthagyományozói a csoport szokásainak, életritmusának, tevékenységeinek.

Sokan kérdezik, hogy milyen egy vegyes csoportban az élet, miben más? 

Mi nagyon szeretünk heterogén csoportban dolgozni! Minden év elején természetes módon veszik át a nagyok helyét a középsősök, akik már nagyon várják ezt a pillanatot, vállalva az ezzel járó felelős, a kisebbek számára mintát nyújtó viselkedésformákat. Az idősebb gyerekek segítik, dédelgetik a fiatalabbakat, a kisebbek felnéznek nagyobb társaikra, tanulnak tőlük. A vegyes csoport előnye továbbá, hogy testvérek, rokonok, barátok és ismerősök is járhatnak egy csoportba, még akkor is, ha különböző korosztályba tartoznak. A különböző korosztályba tartozó, mégis családias hangulatban, szeretetteljes légkörben együtt nevelkedő gyermekeink megértőbbek, elfogadóbbak, segítőkészebbek egymással.

Óvodai életünkben nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör megteremtésére törekszünk, melyhez személyes példánkon keresztüli nevelés és kellemes tárgyi környezet társul. Csoportunk tágas, világos, kényelmes és esztétikus. A harmónia lételeme a gyermeknek, ezért választottunk letisztult formájú és színű bútorokat, szöveteket, amik harmonizálnak egymással és gyermekbarát anyagból készültek. Tárgyi felszereltségünk gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek. Különös gondot fordítunk, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre.

Nemzetiségi, kétnyelvű szlovák óvodai nevelést biztosító intézmény részeként mindennapjainkat áthatja a szlovák nyelv használata, nemzetiségünk kultúrájának, hagyományainak megismertetése. Napi tevékenységeink közben játékos formában kerítünk sort a szlovák nyelv megismerésére. A korai nyelvelsajátítás elsődleges célja, a nyelvvel való játékos ismerkedés.  A komplex kezdeményezések alkalmával az éppen aktuális témához szervesen kapcsolódó szlovák versek, dalok, mondókák mellett játékos formában különféle szituációkban reagálnak óvodásaink az elhangzó instrukciókra. A gondozási- és munkatevékenységek végzése közben is gyakran beszélünk szlovákul, így is gyarapítva a gyermekek szókincsét. Összességében a szlovák nyelv átszövi teljes óvodai életünket.

Mindezek megvalósítását támogatja az a több éve tartó, nagy egyetértésben végzett munka, ami a csoportban dolgozó felnőttek „védjegye”. Céljaink elérését segíti, hogy egységes értékeket, egységes nevelési elveket képviselünk, döntéseink előtt egyeztetünk, újonnan szerzett pedagógia szakmai ismereteinket megosztjuk, és nem utolsó sorban egyik fő feladatunknak tartjuk a családdal való együttnevelés hatékony megvalósítását, hasonló szemléletmód és értékrend kialakításával, őszinte, bizalmon alapuló kommunikációval, jóhangulatú együttműködéssel.

Dudás Eszter – Méhecske

Verset és dalt zümmögünk,

Harmatcseppet szürcsölünk.

Szorgoskodunk nem csak játszunk,

Játékok közt ki sem látszunk!

A méz mellett tudást szedünk,

Gyere te is tartsál velünk!

Videó