Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az."
Tari Annamária

Intézményünk a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium hét évtizedes múltra tekinthet vissza. Az eltelt évtizedek tapasztalatai és a fiatal kollégáink által képviselt lendület és újító szándék olyan pedagógiai műhelyt hozott létre, amely változatos módszerekkel segíti intézményünk tanulóinak és óvodásainak fejlődését. Pedagógiai szakmai tevékenységünk város szerte elismert.

Nevelő-oktató munkánk célja

Egyrészt az egyéni és életkori sajátosságok, másrészt az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével testileg, szellemileg, szociálisan fejlett, egészséges, kiegyensúlyozott személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése.

Alapelvünk, hogy csakis szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag óvodai életet megteremtve folyhat a gondozás, nevelés. Családias, derűs, nyugodt légkörben biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez szükséges változatos tevékenységeket.

Így éljük mindennapjainkat

Pedagógiai szakmai tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb környezettel összefüggésbe hozható műveltségtartalmakat olyan tapasztalatszerzési helyzetbe kerüljenek, amely során azokat a gyermekek felfedezhetik, ráébredhetnek, rácsodálkozhatnak, azok tudatosodhatnak bennük.

Ezért célunk, hogy a gyerekeket ne száraz ismeretekkel halmozzuk el, hanem cselekedtetve, életszerűen juttassuk el azokhoz az ismeretekhez, képességekhez, amelyek segítségével rugalmasan tudnak majd alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez, meg tudnak felelni a különböző elvárásoknak, képesek lesznek az egész életen át tartó tanulásra. Együtt csodáljuk meg környezetünk értékeit, szépségeit, megtanítjuk a gyermekeket arra, hogyan vigyázzanak a körülöttük lévő természet épségére. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat, biztonságot árasztó környezet vegye körül a gyermekeket.

Szlovák nemzetiségi óvodaként hagyományaink ápolása, a jeles napok, az évkör ünnepei keretet adnak a hónapok eseményeinek. A gyermekeknek - családtagjaikkal együtt - olyan külsőségekben és tartalmukban visszatérő élmények átélésére adunk módot, teremtünk lehetősséget, amelyek a szlovák nemzetiséghez kötődnek, és ezzel egy életre szóló útravalót is adnak. Óvodai programunk hosszú évek gyakorlati eredményeként jött létre. Megőrzi azokat az értékeket, melyekre a hazai óvodapedagógia épít, kiegészítve szlovák nemzetiségi értékeinkkel, a szlovák nyelvvel való ismerkedéssel, melyet az óvoda egész napos életébe beépítve, az óvodai nevelés ideje alatt valósítunk meg, mindenkor a játékosságra fektetve a hangsúlyt. Minthogy az óvodás korú gyermek fő tevékenysége a játék, azt tudatosan használjuk fel az egyéni képességek fejlesztésére, tehetség kibontakoztatására, a szlovák nyelvvel való ismerkedésre.

Csoportok szervezésének elve

A négy, vegyes (különböző életkorú gyerekekből álló) csoportban családias légkörben folyó gyermekközpontú nevelés a gyermeke testi-lelki-értelmi fejlődését szolgálja. Ezt a szervezési formát pedagógiai szempontból közösségünk eredményesebbnek tartja.

Az ilyen összetételű csoportokban olyan szociális készségek, intellektuális érzelmek kialakítására, alakulására nyílik lehetősség, amelyeknek csak kis hányada juthat szerephez a homogén (tiszta) összetételű csoportokban. A közösségünk azt vallja, hogy ebben a nevelési formában minden gyermeknek lehetősége van saját fejlődési ütemének és képességeinek megfelelően fejlődni. A szocializációs színtér a valós élethez jobban közelít, mivel különböző életkorú és különböző személyiségjegyekkel rendelkezőtársak között formálódnak neveltjeink - a tágabb, nagyközösség által elfogadott - viselkedési formái, szokásai, a társas együttélés szabályaihoz való alkalmazkodásuk és érvényesítésükre való képességeik.

Beilleszkedés-befogadás

A gyermekek és a szülők igényeinek megfelelő beszoktatási idő biztosításával elősegítjük a gyermekek beilleszkedését az új környezetünkbe, mely nélkülözhetetlen alapfeltétele a későbbi zavartalan óvodai élet megteremtésének, és a bizalomteljes szülő-óvónő, szülő-dajka viszony kialakításának.

Több éves tapasztalat mondatja velünk, hogy ebben is nagy előny a vegyes korcsoport. A kicsik beilleszkedése-befogadása zökkenőmentesebb, rövidebb ideig tartó folyamat; a testvérek, ismerősök, barátok egy csoportba kerülhetnek; a nagyobb gyerekek szeretettel, törődéssel fogadják újonnan érkező kis pajtásaikat.